Investiční pobídky se v České republice poskytují domácím i zahraničním investorům pro vytvoření zcela nové nebo rozšíření stávající výroby.

Veškeré informace o systému investičních pobídek v České republice upravuje zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.

Institucí, která se v České republice věnuje podpoře investorů a spravuje systém investičních podmínek, je Agentura CzechInvest.

Podporované oblasti:

 • Průmysl - zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu

 • Technologická centra - vybudování nebo rozšíření výzkumného a vývojového centra

 • Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software a high-tech opravárenského centra

Maximální možná výše veřejné podpory z celkových uznatelných nákladů investice:

 • Malé podniky – 45 %

 • Střední podniky – 35 %

 • Velké podniky – 25 %

Formy investičních pobídek:

 1. Sleva na dani z příjmů právnických osob

 2. Převod území za zvýhodněnou cenu

 3. Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo *

 4. Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců (nezapočítává se do maximální výše veřejné podpory) *

 5. Hmotná podpora na pořízení majetku (v případě strategické investiční akce)

 6. Osvobození od daně z nemovitých věcí na pět let (dostupné ve zvýhodněných průmyslových zónách)

* Dostupné pouze v regionech A.

Okresy Bruntál a Karviná v Moravskoslezském kraji patří mezi regiony A. V nich lze získat navíc hmotnou podporu na vytvořené pracovní místo 200 000 Kč a také podporu 25 % z celkových výdajů na školení a rekvalifikace (nezapočítává se do maximální výše veřejné podpory).

V celém Moravskoslezském kraji může být poskytnutá maximální možná míra veřejné podpory. Třináct z 23 oblastí v Moravskoslezském kraji navíc spadá do Regionů I, kde jsou ve zpracovatelském průmyslu nižší nároky na vstupní investici, čímž jsou tyto regiony zvýhodněny oproti oblastem dalším.

Moravskoslezský kraj má tak oproti dalším regionům v České republice výhodu z pohledu počtu Regionů I i Regionů A, díky čemuž mohou investoři v Moravskoslezském kraji dosáhnout vyšších hodnot investičních pobídek.

Malé a střední podniky, které plánují zahájit či rozšířit svou podnikatelskou činnost v oblasti zpracovatelského průmyslu na území Moravskoslezského kraje, mohou využít nový produkt, který pro ně Moravskoslezský kraj připravil, a to Regionální investiční pobídky.